Access Control List ( ALC )

Phiên bản yêu cầu:1.7.3
Đường dẫn:

Access Control List được hiểu đơn giản là tập lệnh mà  người dùng có thể thực thi được.

Ví dụ admin thì có cá quyền như chỉnh sửa website, thêm người dụng, database,… Danh sách các quyền đó được gọi là ACL.

Mặc định, Cyberpanel có sẵn 3 ALC: admin, reseller, user. Bạn sẽ không thể chỉnh sửa hay xóa các ALC này.

Muốn tạo một người dùng với các quyền riêng bạn phải tạo một ALC mới.

Tạo mới ALC

Để tạo mới một alc mới bạn đi đến phần Người dùng -> Tạo ALC mới
hoặc sử dụng đường dẫn : https://your-ip:8090/users/createNewACL

Tại đây sẽ có các quyền để bạn tùy chọn sau đó lưu lại

Sửa đổi ALC

Để tạo mới một alc mới bạn đi đến phần Người dùng -> Sửa đổi ALC
hoặc sử dụng đường dẫn : https://your-ip:8090/users/modifyACL

Tại đây sẽ có các quyền để sửa sau đó lưu lại.

Xóa ALC

Để tạo mới một alc mới bạn đi đến phần Người dùng -> Xóa ALC
hoặc sử dụng đường dẫn : https://your-ip:8090/users/deleteACL

Tại đây sẽ có các ALC đã tạo, chọn ALC bạn muốn xóa.

Thay đổi ALC của một người dùng

Để tạo mới một alc mới bạn đi đến phần Người dùng -> Thay đổi User ALC
hoặc sử dụng đường dẫn : https://your-ip:8090/users/changeUserACL

Chọn người dùng và alc để thay đổi

Nếu cảm thấy bài viết hữu ích, để lại 1 đánh giá nhé!
Không thích 0