Thay đổi giới hạn upload file cho phpMyAdmin

Phiên bản yêu cầu:1.7.3
Đường dẫn:

Mặc định phpMyAdmin chỉ cho phép bạn nhập vào file nhỏ hơn 2MB. Nhưng khá là khó chịu khi bạn muốn phục hồi lại một bản sao lưu trang web với file .sql lớn hơn 2MB.

Bài viết này mình sẽ hướng cách thay đổi giới hạn upload file cho phpMyAdmin trên CyberPanel.

Trên CyberPanel, đi đến PHP → Chỉnh sửa PHP Configs → Nâng cao , và chọn php 7.0

Tìm từ khóa “post_max_size” , và thay đổi giá trị 8M , ví dụ 100M chẳng hạn

TÌm từ khóa “upload_max_filesize” , và thay đổi giá trị 2M , ví dụ 100M chẳng hạn

Lưu lại thay đổi

Cuối cùng là khởi động lại LSCPD

Đăng nhập vào máy chủ bằng ssh và chạy lệnh sau:

systemctl restart lscpd

Giờ vào lại phpMyadmin, bạn có thể thấy giới hạn upload đã được thay đổi.

Cấp quyền:
Nếu cảm thấy bài viết hữu ích, để lại 1 đánh giá nhé!
Không thích 0