Cron Jobs

Phiên bản yêu cầu:1.7.3
Đường dẫn:

Từ phiên bản 1.6.0, CyberPanel đã được tích hợp Cron jobs.

Để đến trang quản lý Cron Job chúng ta cần đi đến trang quản lý website:

Main > Trang Web> Danh sách trang web » Launch

Kéo xuống và tìm Cron Job

Trang sẽ chuyển hướng đến trang Quản lý CRON.

 

Tại đây chúng ta có thể quản lý (thêm, xóa, chỉnh sửa) các Cron Job của các website đang quản lý .

 

Cấp quyền:
Nếu cảm thấy bài viết hữu ích, để lại 1 đánh giá nhé!
Không thích 0