Khôi phục mật khẩu admin

Phiên bản yêu cầu:1.7.3
Đường dẫn:

Để thay đổi được mật khẩu, bạn cần đăng nhập vào máy chủ qua ssh và gõ câu lệnh sau:

python /usr/local/CyberCP/plogical/adminPass.py --password cyberpanelvn

Lệnh này sẽ đổi mật khẩu admin thành cyberpanelvn. Bạn nên đổi cyberpanelvn thành mật khẩu của bạn.

Thông báo đổi mật khẩu thành công:

[root@vultr ~]# python /usr/local/CyberCP/plogical/adminPass.py --password cyberpanelvn
Admin password successfully changed!
[root@vultr ~]#
Cấp quyền:
Nếu cảm thấy bài viết hữu ích, để lại 1 đánh giá nhé!
Không thích 0