Quản lý người dùng

Phiên bản yêu cầu:
Đường dẫn:

Xem hồ sơ

Để xem các thông tin cá nhân của bản thân, sử dụng đường dẫn sau:
https://your-ip:8090/users/createUser

Tại đây sẽ có các thông tin cá nhân của tài khoản bạn đang sử dụng.

Tạo mới người dùng

Để tạo mới người dùng đi đến Người dùng -> Tạo người dùng mới
Hoặc sử dụng đường dẫn sau: https://your-ip:8090/users/createUser

Sửa đổi người dùng

Để sửa một người dùng đi đến Người dùng ->Sửa đổi người dùng
Hoặc sử dụng đường dẫn sau: https://your-ip:8090/users/modifyUsers

Xóa người dùng

Để sửa một người dùng đi đến Người dùng ->Xóa người dùng
Hoặc sử dụng đường dẫn sau: https://your-ip:8090/users/deleteUser

 

Cấp quyền:
Nếu cảm thấy bài viết hữu ích, để lại 1 đánh giá nhé!
Không thích 0