Gói tiện ích mở rộng PHP

Phiên bản yêu cầu:
Đường dẫn:

Tiện ích mở rộng PHP là các thư viện mà chứa các hàm đặc biệt được sử dụng khi code PHP.

PHP có rất nhiều các gói mở rộng này, do đó CyberPanel hỗ trợ cài đặt hoặc gỡ bỏ các gói mở rộng PHP này.

Mặc định CyberPanel sẽ cài đặt sẵn các gói mở rộng cần thiết như Zend OPcache hay Json PHP


Để cài đặt hoặc gỡ bỏ một Gói tiện ích mở rộng nào đó bạn cần đi đến Máy chủ -> PHP -> Cài đặt tiện ích mở rộng PHP

Cài đặt

  1. First select the PHP version you want to install extensions for.
  2. You can use search box to search for extension you need.

Once you find the extension, you can click Install if extension is already installed you will not be able to perform the installation.

Once you click Install, you should see your installation summry which would look like:


Uninstall

Server > PHP > Install Extensions

Removing PHP extension is also very similar.

  1. First select the PHP version you want to install extensions for.
  2. You can use search box to search for extension you need.

Once you find the extension, you can click Un-Install if extension is not installed you will not be able to perform the removal.

Cấp quyền:
Nếu cảm thấy bài viết hữu ích, để lại 1 đánh giá nhé!
Không thích 0