Plugin Installation

Phiên bản yêu cầu:
Đường dẫn:
Mục lục

Plugin installation is very easy, you just need to run few commands. First upload your plugin at /usr/local/CyberCP/pluginInstaller

 

cd /usr/local/CyberCP/pluginInstaller
python pluginInstaller.py install --pluginName examplePlugin

 

Cấp quyền:
Nếu cảm thấy bài viết hữu ích, để lại 1 đánh giá nhé!
Không thích 0