Uninstall Plugin

Phiên bản yêu cầu:
Đường dẫn:
Mục lục
cd /usr/local/CyberCP/pluginInstaller
python pluginInstaller.py remove --pluginName examplePlugin

 

Cấp quyền:
Nếu cảm thấy bài viết hữu ích, để lại 1 đánh giá nhé!
Không thích 0